Navigácia

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií, podávanie návrhov, podnetov a iných podaní

Poskytovanie informácií, podávanie návrhov, podnetov a iných podaní

Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 97245 Bystričany ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby (ekonómka, podateľňa) poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon). Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadame žiadateľov, aby vo svojej žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS, pokiaľ ju majú zriadenú.

Žiadosti, ktorých obsahom je podnet, návrh, pripomienka konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (iné podania), sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Iné podania sa prijímajú len v písomnej forme osobne do podateľne školy, na riaditeľstvo školy alebo na adresu školy, z podania musí byť jasné, kto ho podáva, čo navrhuje, pripomienkuje, a či a v akej forme žiada spôsob odpovede.

Adresa školy:

ZŠ s MŠ

M. Nešpora 12/1

97245 Bystričany

Telefonický kontakt:

0911 96 36 42

0911 58 44 68

Mailový kontakt:       riaditelstvo@zsbystricany.sk

Postup  pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií
V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba je Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 97245 Bystričany (ďalej len škola). Škola podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (webové sídlo školy).

Na uplatňovanie zákona v podmienkach školy je určený tento postup:

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie poskytuje škola najmä ústne, písomne a elektronicky. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa uskutočňuje v pracovných dňoch v stanovenom čase.

 • miesto:    podateľňa základnej školy (ekonómka), riaditeľstvo školy
 • čas:          pracovné dni v čase 8:00 – 14:00 (v čase školských prázdnin môže byť prijímanie žiadostí                       a podávanie informácií obmedzené hromadným čerpaním dovoleniek)
 • spôsob:   písomné podanie

                           Žiadosť o sprístupnenie informácie na príslušnom tlačive alebo v individuálnej forme, musí                            mať náležitosti podľa Vnútornej smernice o slobodnom prístupe k informáciám a podáva sa:

    1. do podateľne alebo na riaditeľstvo školy
    2. elektronickou poštou (e-mail)
    3. do elektronickej schránky školy

                      ústne podanie (osobné alebo telefonické) s postupom podľa Vnútornej smernice o slobodnom                    prístupe k informáciám, ústnu žiadosť podávanú osobne alebo telefonicky zapíše zodpovedný                        zamestnanec do príslušného tlačiva a žiadateľ ju podpíše. Zodpovedný zamestnanec poskytne                        informáciu alebo postúpi žiadosť  ďalej, o čom informuje žiadateľa.

2. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona

Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní rozhodne zriaďovateľ školy (obec Bystričany zastúpená starostom obce).

3. Postup školy pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií

Poverený zamestnanec zaeviduje žiadosť do centrálnej evidencie žiadostí pri jej podaní. Ak je informácia známa  a poverený zamestnanec ju môže žiadateľovi podať v ním zvolenej forme, informáciu podá a zapíše jej vybavenie. Ak na získanie informácie treba čas (na vyhľadanie, prípravu nosiča dát, výrobu kópie a pod.), oznámi žiadateľovi termín, v ktorom bude informácia podaná a zaznačí do centrálnej evidencie. Ak poverenému zamestnancovi informácia nie je známa, odstúpi žiadosť príslušnému zamestnancovi a odstúpenie zaznačí do centrálne evidencie. Príslušný zamestnanec informáciu podá priamo žiadateľovi alebo pripraví požadovanú informáciu podľa žiadosti. Informácie pripravené na podanie žiadateľovi odovzdá poverenému zamestnancovi.

Ak predmetom žiadosti sú informácie, ktoré už boli predtým zverejnené, škola môže oznámiť žiadateľovi do piatich dní od podania žiadosti údaje, kde môže informácie získať. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení informácií, škola mu ich podá spôsobom určeným žiadateľom.

Škola má podľa § 8 – 10 zákona právo obmedziť prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti, ochrany osobných údajov a ochrany obchodného tajomstva. Rozhodnutie o obmedzení prístupu k informáciám vydá riaditeľ školy.