Navigácia

O škole

História školy

 

Začiatky školy

Bystričany dvadsiate a tridsiate roky

V tom čase chudobná potočná dedina s obyvateľstvom roľníckeho pôvodu. Deti chodili do školy len v zime. Pár hodín denne chúlili sa pri kachliach v prenajatých gazdovských izbách a v iných priestoroch. Učili sa základy počtov, písania a čítania.

Na jar a na jeseň pomáhali doma, alebo ich rodičia brali na sezónne poľnohospodárske práce do Čiech a do Rakúska. Na vzdelávanie nebola chuť, čas ani peniaze. Drobní roľníci považovali učenie v škole za mrhanie časom. Neradi prijímali nové školské „móresy“. Postupne sa myslenie ľudí menilo. Na vzdelanie svojich detí začínali mať reálny pohľad.

Nová škola

Obec Bystričany nemala v minulosti budovu, kde by sa žiaci učili pod jednou strechou. Učilo sa v provizórnych učebniach, ktoré boli zriadené najmenej na štyroch miestach v dedine. Vyučovanie v nich bolo uskutočňované na dve zmeny

Bolo treba postaviť školu, ktorá by spĺňala všetky podmienky novodobej školy. Iniciatívy v tomto smere sa ujal vtedajší riaditeľ školy Gustáv Hrádel v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy, učiteľmi a funkcionármi obce. Práce na výstavbe novej budovy napredovali neuveriteľne rýchlo. Postavená bola za osemnásť mesiacov.

17.január 1967 patrí medzi významné medzníky života našej obce. V tento deň sa prvýkrát začalo učiť v novej škole. Oficiálne slávnostné otvorenie novej školskej budovy sa potom uskutočnilo 3. septembra šk. roku 1967/1968 pri príležitosti otvorenia nového školského roku.

Riaditeľom bol Gustáv Hrádel, zástupcom riaditeľa Augustín Lukáč. Pedagogický zbor mal pätnásť pedagógov. Dňa 12. júna 1968 náhle zomrel doma riaditeľ školy Gustáv Hrádel. Novým riaditeľom vtedy Základnej deväťročnej školy v Bystričanoch sa stal Augustín Lukáč a zástupcom riaditeľa Ladislav Jakál. Počet žiakov v šk. roku 1967/68  bol 391. Školská družina mala jednu triedu, 25 žiakov z ročníkov 1. – 5. V školskej jedálni sa stravovalo 90 žiakov.

V nasledujúcom roku boli na školskom dvore vysadené okrasné kríky a stromy za účelom vybudovania parku. ZRPŠ aktívne pracovalo v tom čase na výstavbe športových ihrísk a zimného klziska pri škole. Nová škola bola pýchou obce. Rodičia i žiaci prežívali neopísateľnú radosť.

Vo  vedení školy boli od otvorenia prevádzky v novej budove nasledovní pedagógovia:

 

Obdobie

počet rokov

riaditeľ

zástupca

1967 - 1968

1

Gustáv Hrádel

Augustín Lukáč

1968 - 1991

23

Augustín Lukáč

Ladislav Jakál

1991 - 2002

11

Mgr. Anna Komžíková

Mgr. Anna Radosová

2002 - 2007

Mgr. Anna Radosová

Mgr. Helena Bartošová

2007 - 

 

Mgr. Kamil Šteiner

Mgr. Ivana Plachá

   

Naša škola dnes

Za štyridsať rokov budova školy i areál zmenili svoju tvár. Z malých stromčekov vyrástli statné stromy a vytvorili park, slúžiaci oddychu malých i veľkých. Zmeny sa dotkli vonkajšieho vzhľadu, vnútorného vybavenia školy aj jej bezprostredného okolia. Pribudli nové učebne, modernizovali sa existujúce, v areáli školy sa usilovne pracovalo. Výsledkom je nová moderná škola, ktorá má čo ponúknuť žiakom i obyvateľom obce. 

V  roku 2001 sa zamestnanci školy a nadšenci z radov rodičov pustili do náročného projektu s cieľom vybudovať pre žiakov novú výnimočnú učebňu v podobe veľkého altánku pri budove školy. Za nápadom stála bývalá riaditeľka školy p. Komžíková, ktorá spolu s ďalšími urobila prvý krok – získali finančnú podporu z regrantigového programu ECHO. V nasledujúcich rokoch stavba utešene rástla vďaka šikovným rukám a obetavosti rodičov i pracovníkov školy, ktorí odpracovali pri výstavbe altánku nemálo brigádnických hodín. Školský rok 2004/2005 sme tak mohli začať slávnostne a netradične – otvorením altánku, ktorý bol dotvorený okrasnou výsadbou a výzdobou. Altánok dnes slúži veľkým i malým žiakom nielen pri vyučovaní, ale aj pri hrách v školskom klube a rôznych oddychových aktivitách. 

Okolie školy sa zmenilo nielen výstavbou altánku – učebne v prírode – ale aj vybudovaním zimného štadióna na mieste trávnatej plochy za budovou školy. Veľký nevyužitý priestor bol vynikajúcim miestom pre zámer získať vhodné miesto pre zimné radovánky na ľade. Klzisko s umelým osvetlením a zázemím bolo slávnostne otvorené v januári 2004 a stalo sa okamžite obľúbeným miestom zábavy i športu nielen žiakov. V zimných mesiacoch sme tak svedkami prvých nesmelých krôčikov detí na ľade, hier školákov aj neľútostných hokejových zápasov dospelých. Novú tvár a využitie dostala aj budova v areáli školy, predtým slúžiaca ako klub pionierskej organizácie. Miestni nadšenci, mladší i starší hokejisti ju zrekonštruovali a prispôsobili na technické zázemie pre hokejový klub. 

           Ku škole neodmysliteľne patria triedy, ale  preč sú tie časy, keď sa vyučovalo len s kriedou v ruke! Počítače si razia víťaznú cestu vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti, vyučovanie nevynímajúc. Ani naša škola nie je výnimkou. Pribúdajúce počítačové vybavenie a potreba vyučovať v špecializovanej triede boli podnetom na vybudovanie novej učebne pre vyučovanie informatiky a  práce s počítačom. Vznikla v školskom roku 2004/2005 z nevyužitej triedy a stala sa základňou nielen pre vyučovanie informatiky, ale po vybavení ďalšou technikou sa využíva  aj na podporu vyučovania iných predmetov, prácu záujmových krúžkov a vzdelávacie aktivity pre občanov obce. 

Najvýznamnejšími zmenami prešla naša škola v roku 2002. Od 1.januára nadobudla právnu subjektivitu. Pod správu obce prešla 1.júla 2002. Obec sa stala naším zriaďovateľom. Pod právny subjekt patrí aj materská škola. Tieto zmeny sa odrazili aj v názve školy: „Základná škola s materskou školou Bystričany“

Už dva roky vyučujeme anglický jazyk od 3.ročníka. Vzrástol počet krúžkov, ktoré vedú učitelia.  Sú to krúžky: spevácky, krížovkársky, literárny, pohybovo-turistický, Tvorivá informatika s Baltíkom, Vševedko, tanečný a turistický. V čase mimo vyučovania môžu deti navštevovať dve oddelenia školského klubu. O vyplnenie voľného času detí majú záujem aj rodičia a vedú krúžky: modelovania, hasičský, futbalový mladších a starších žiakov. Pravidelne každý štvrtok majú žiaci prístup na internet. S počítačom pracujú aj v rámci rozširujúceho predmetu v 9.ročníku.

Vyučujúci venujú pozornosť tiež talentovaným žiakom. Dôkazom toho sú úspechy vo vedomostných a umeleckých súťažiach.

Žiaci našej školy dosahovali veľmi dobré výsledky na vedomostných okresných i krajských súťažiach.

Úspechy od roku 1984

 • Martina Radosová (1984-1992) – 4.miesto v okresnom kole matematickej  olympiády
 • Jana Pastieriková (1984-1992) – 5.miesto v OK chemickej olympiády
 • Marcela Sluková (1986-1994) – 2.miesto v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku
 • Anna Radosová (1986-1994) – 3.miesto v OK biologickej olympiády
 • Magdaléna Bartošová (1987/1995) – 4.miesto v OK matematickej olympiády, 5.miesto v OK Archimediáda
 • Rastislav Svaček (1987-1995) – 5.miesto OK Archimediáda
 • Barbora Murárová (1988-1996) – 1.miesto OK chemickej olympiády, 12.miesto v krajskom kole chemickej olympiády
 • Eva Nová (1988-1996) – 5.miesto OK matematickej olympiády
 • Petronela Komžíková (1989-1997) – 1.miesto OK biologickej olympiády
 • Marek Janes (1989-1997) – 2.miesto v OK biologickej olympiády
 • Ľubica Plevková (1990-1999) – 3.miesto OK chemickej olympiády, 11.miesto v krajskom kole chemickej olympiády
 • Marta Gašparovičová (1991-2000) – 6.miesto OK Archimediáda
 • Stanislava Kmeťová (1991-2000) – 6.miesto OK Archimediáda
 • Slavomíra Bartošová (1991-2000) – 3.miesto OK chemickej olympiády, 7.miesto OK fyzikálnej olympiády
 • Mária Pilchová (1992-2001) – 8.miesto OK fyzikálnej olympiády
 • Martin Súkeník (1995-2004) – 8.miesto OK matematickej olympiády
 • Vladimíra Kučerková (1995-2004) – 1.miesto OK chemickej olympiády, 11.miesto v krajskom kole chemickej olympiády, 7.miesto v OK fyzikálnej olympiády
 • Jozef Rybár (1997-2006) – 1. a 7.miesto OK matematickej olympiády
 • Dominika Bartošová (1997-2006) – 4.miesto v OK chemickej olympiády
 • Tomáš Gatial (1997-2006) – 7.miesto OK geografickej olympiády
 • Tomáš Pastierik  - 3.miesto OK Pytagoriády (r.2003),1.miesto OK geografickej olympiády, 11.miesto KK geografickej olym.(2004), 3.miesto OK geografickej olympiády (2005), 9.miesto OK matematickej olympiády (2005), 4.miesto OK geografickej olympiády (2006), 4.miesto OK fyzikálnej olympiády (2006)
 • Metod Rybár7.miesto OK Pytagoriáda (2003), 4.miesto OK biologickej olympiády (2004), 6.miesto OK Pytagoriáda (2006)
 • Lenka Murárová, 16.miesto OK matematickej olympiády (2004), 6.miesto OK matematickej olympiády (2006)
 • Martina Lehotkaiová:  9.miesto OK geografickej olympiády (2005), 12.miesto OK geografickej olympiády a 12.miesto OK matematickej olymp.(2006), 1. miesto olympiáda slovenského jazyka OK, 5. miesto olympiáda slovenského jazyka KO.