Navigácia

Erasmus+

O projekte

Naša škola bola úspešná v získaní grantu z programu Erasmus+. Názov projektu je „Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only“ (Šikanovanie a kyberšikanovanie vo svete ticha a nielen v ňom). Trvanie projektu je 2 roky. Našimi partnerskými krajinami sú Rumunsko, Česká republika, Severné Macedónsko, Portugalsko a Turecko. Tento projekt zahŕňa nielen online aktivity cez Etwinning a iné platformy Európskej únie, ale aj mobility žiakov a učiteľov. Žiaci sa budú zúčastňovať rôznych kreatívnych, jazykových a dramatických aktivít, ako aj učiť sa základy medzinárodnej posunkovej reči.
Tešíme sa na aktivity spojené s týmto projektom a radi Vás budeme o všetkých informovať.  Informácie o projekte nájdete aj na Facebookovej stránke projektu. 

Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+

Project number: 2020-1-RO01-KA229-080106

Short-term exchanges of groups of pupils

27. 9. 2021 - 8. 10. 2021 

Projektové aktivity pokračovali v septembri dôležitou časťou - stretnutím žiakov z vybraných škôl v kempe, ktorý organizovala ZŠ s MŠ Bystričany. Naši hostia strávia na Slovensku takmer dva týždne, počas ktorých budú plniť úlohy stanovené ciele projektu, spoznávať sa navzájom, aj našu krajnu.

V rámci projektu Erasmus+ sa v dňoch 27. 9. 2021 – 8. 10. 2021 uskutočnil prvý kemp – spoločné stretnutie žiakov a učiteľov zapojených škôl na Slovensku, ktoré organizovala ZŠ s MŠ Bystričany. Na kempe sa zúčastnilo 7 žiakov a 4 učitelia z Rumunska, 16 žiakov s tromi pedagógmi z Portugalska, 7 detí a dvaja učitelia z Českej republiky, 6 žiakov a dvaja pedagógovia zo Severného Macedónska, sedem žiakov a dve učiteľky z organizujúcej základnej školy. Hlavnou témou pracovných projektových aktivít kempu bola podpora tímovej spolupráce, odstraňovanie latentných prejavov šikanovania, rozpoznávanie šikanovania a kyberšikanovania. Výsledkami týchto aktivít boli študentské denníky, postery na tému šikanovania, krátke dramatické vystúpenia, tanečné vystúpenie (flashmob), rozhovory s obeťami šikanovania a reakcie naň. Projekt je zameraný na prácu s nepočujúcimi deťmi, preto bol súčasťou aktivít aj nácvik posunkovej reči. Ako podpora tímovej spolupráce sa uskutočnilo niekoľko športových, tanečných a zábavných súťaží, doplnených o kreatívne workshopy. Na príprave a organizácii aktivít sa podieľali pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci základnej školy.

Za organizačnú, finančnú a technickú podporu pri organizovaní kempu ďakujeme starostovi obce Mgr. Filipovi Lukáčovi a zamestnancom obce, rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Bystričany, pánovi Michalovi Bartovi, manželom Kataríne a Petrovi Pastierikovým.

1. deň

V pondelok 27. 9. 2021 sme na Slovensku postupne privítali žiakov a učiteľov zo štyroch partnerských škôl projektu Erasmus+ na vzdelávacej mobilite – spoločnom kempe, ktorý sa bude konať počas takmer dvoch týždňov v Hoteli Lomy v Hornej Vsi.

V utorok 28. 9. 2021 zavítali naši hostia do základnej školy, kde sa stretli s učiteľmi, prezreli si triedy, odborné učebne a areál školy. Po prehliadke školy prijal v obradnej miestnosti všetkých hostí starosta obce Mgr. Filip Lukáč a venoval dospelým aj deťom milé darčeky. Popoludnie patrilo spoločnej práci, deti sa rozdelili do pracovných tímov a začali plniť úlohy stanovené v cieľoch projektu. Večer patril zábavným tanečným úlohám, počas ktorých sa deti lepšie spoznávali a prekonávali jazykové bariéry. 

2. deň

Po dopoludňajších projektových aktivitách bol ďalší program v stredu 29. 9. 2021 venovaný spoznávaniu blízkeho regiónu hostiteľskej obce. Návšteva Farmy pod Končitou spolu s ukážkou výroby syrových výrobkov a ich ochutnávkou, jazda na koňoch a prechádzka boli vítaným osviežením po práci na študentskom denníku, výučbe posunkovej reči, anglickej komunikácii a príprave dramatického vystúpenia.

3. deň

Vo štvrtok 30. septembra 2021 sme našim zahraničným hosťom predstavili perlu hornej Nitry – zámok Bojnice, v meste Prievidza sme navštívili piaristický kostol a prezreli sme si banský skanzen v Cigli. Popoludní účastníci pokračovali v projektových aktivitách: učili sa posunkovú reč a nacvičovali krátke tanečné vystúpenie.

4. deň

Piatok 1. 10. 2021 bol takmer celý venovaný športovým súťažiam ako súčasti projektových aktivít. Dopoludnia sa uskutočnila športovo-branná súťaž tímov, počas ktorej spoločne plnili rôzne disciplíny zamerané na zručnosť, obratnosť, rýchlosť a kooperáciu členov tímu. Z každej zo siedmich disciplín tím získal písmeno, z ktorých na záver súťaže zložil slovo vyjadrujúce niektorý z významov podporujúcich spoluprácu. Popoludní si naši zahraniční hostia mohli vyskúšať tradičné detské hry a športy, ako ich poznáme na Slovensku. V tímoch si tak vyskúšali preťahovanie lanom, preskakovanie so švihadlom, skákanie vo vreci a veľký úspech mala vybíjaná, ktorá bola veľkou novinkou pre cudzincov. Večer bolo pre všetkých pripravené prekvapenie v podobe návštevy bowlingového centra v Partizánskom. Na záver dňa si účastníci zopakovali tanečné vystúpenie. Súčasťou denných aktivít bola aj beseda s príslušníčkou PZ SR Danielou Preťovou na tému prevencie šikanovania a kyberšikanovania.

5. deň

Návšteva hlavného mesta Bratislavy bola hlavným cieľom piateho dňa kempu. V sobotu 2. októbra 2021 sme navštívili majestátny hrad Devín a pokochali sa nádherným výhľadom ponad Dunaj. Turistický vláčik nás povozil po najzaujímavejších miestach Bratislavy s ich neobyčajnou históriou aj modernou súčasnosťou.

6. deň

Nedeľa 3. 10. 2021 patrila slovenským zvykom a tradíciám. Dopoludnia deti pracovali na projektových úlohách, pripravovali krátke dramatické a tanečné vystúpenia. Popoludní sa už jedáleň premenila na tvorivú dielňu so zameraním na ľudové tradície a výrobky. Deti si vyskúšali zdobenie medovníkov, dievčatá vyrábali party, chlapci skúšali drôtovanie a rezbárstvo, všetci si mohli vytvoriť vlastný originál plátennej tašky s ľudovými motívmi. Záver dňa patril vlastnoručnej príprave chutnej večere - obľúbenému opekaniu klobások, špekačiek aj slaninky na ohni.

7. deň

V pondelok 4. októbra 2021 sme sa s hosťami vybrali do ikonických slovenských hôr – do Vysokých Tatier. Ich krásu sme v nádhernom slnečnom počasí obdivovali z vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese. Z Tatier sme sa presunuli k Váhu, po ktorom sme sa previezli na pltiach až pod mohutný strážny hrad Strečno, ktorý tentoraz dohliadol na šťastnú plavbu a pristátie štyroch našich pltí. Večer všetci opísali a vyjadrili svoje dojmy do študentských denníkov, ktoré boli súčasťou projektových aktivít.

8. deň

Ďalší kempový deň (5. 10. 2021) pokračovala práca na projektových aktivitách, príprava a nahrávanie dramatických scénok a tanečného vystúpenia, ktoré si deti mohli spríjemniť prácou na kreatívnom workshope. Vytvárali magnetky zo sadrových odliatkov, modelovali ozdoby s korálkami, skúšali origami na pohľadnice. Popoludní sa na ihrisku zhromaždili členovia tímov, aby súťažili na kempovej olympiáde v netradičných disciplínach. Večer sa deti vybláznili na tanečno-zábavnom večere.

9. deň

Počas deviateho dňa v stredu 6. októbra 2021 sa finalizovali všetky projektové aktivity a ako poslednú deti vytvorili tímový poster na tému šikanovania a kyberšikanovania. Postery si vzájomne ohodnotili a vystavili. Popoludní prišiel čas na spoznávanie partnerských krajín prostredníctvom tradičných pochutín a nápojov na improvizovanej ochutnávke.

10. deň

Vo štvrtok 7. októbra 2021, posledný deň kempu, si takmer všetci zrelaxovali sily v kúpeľoch v Chalmovej, kde sa dosýta vykúpali v horúcich vnútorných termálnych bazénoch aj vonku. Popoludnie a večer už patrili záverečnému vyhodnoteniu, odovzdávaniu certifikátov všetkým účastníkom a odmeňovaniu najúspešnejších tímov v športovo-brannej hre a kempovej olympiáde. V noci a v piatkové ráno sme sa postupne rozlúčili s našimi hosťami, ktorí po takmer dvoch týždňoch smerovali zase do svojich domovov a škôl. Najčastejšie slová pri rozlúčke: Tešíme sa na stretnutie v Portugalsku!

Fotografie z kempu uverejňujeme vo fotoalbume.

Pracovné stretnutie riadiacich tímov Erasmus+ v Severnom Macedónsku

V uplynulých mesiacoch sa projekt Erasmus+ Be CyberWise! realizoval výlučne prostredníctvom online stretnutí, počas ktorých koordinátori tímov pripravovali sériu aktivít pre zúčastnené školy. V týždni od 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov riadiacich tímov projektu z jednotlivých zúčastnených krajín v Skopje (Severné Macedónsko). Náplňou stretnutia boli tréningové kurzy pre účastníkov v oblasti prevencie a riešenia šikanovania a kyberšikanovania, komunikácia s deťmi a rodičmi, príprava a štúdium materiálov. Súčasťou programu workshopu boli aj spoločné konzultácie a výmena skúseností z rôznych školských systémov európskych krajín, prehliadka mesta Skopje a návšteva starého historického mesta Ochrid. Program Erasmus+ bude pokračovať na konci septembra 2021 spoločným kempom žiakov zúčastnených škôl na Slovensku, ktorého hostiteľom bude ZŠ s MŠ Bystričany.

                        

Príprava materiálov na stretnutie žiakov a učiteľov v kempe na Slovensku

Žiaci 8. triedy spoločne s vyučujúcimi pripravili pre účastníkov kempu študentský denník, ktorý bude slúžiť ako sprievodca aktivitami počas pobytu našich partnerov na Slovensku.

    

Propagácia a informovanie o projekte

O projekte Erasmus+, jeho zámeroch a programe sme všetkým žiakom a zamestnancom školy priniesli informácie prostredníctvom letákov, posterov, nástenky a bannerov, ktoré pripravili žiaci pod vedením svojich pedagógov.

   

 

Európsky deň jazykov

Jednou z prvých aktivít programu Erasmus+ v našej škole bolo spoznávanie partnerských krajín projektu. Využili sme pritom Európsky deň jazykov, počas ktorého žiaci spoznávali nielen jazyk príslušných krajín, ale aj kultúru, geografiu, zyyky a tradície. K jazykom krajín sme pridali aj základy posunkovej reči.

Viete rozpoznať rôzne jazyky alebo ukázať slovo v posunkovej reči? Naši žiaci sa v stredu 7. 10. 2020 zapojili do spoznávania jazykov našich partnerských krajín z programu Erasmus+. V prvej úlohe museli spoznať vlajky štátov, ich názov a poskladať názvy krajín v posunkovej reči. Ďalej hľadali zaujímavosti o krajinách, ich zvykoch a pozdravoch. V tretej úlohe museli rozpoznať vetu „Hovor so mnou.“ v rôznych jazykoch. Nakoniec si šikovnosť precvičili pri skladaní puzzle so zaujímavými miestami partnerských štátov.