Navigácia

Erasmus+

O projekte

Naša škola bola úspešná v získaní grantu z programu Erasmus+. Názov projektu je „Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only“ (Šikanovanie a kyberšikanovanie vo svete ticha a nielen v ňom). Trvanie projektu je 2 roky. Našimi partnerskými krajinami sú Rumunsko, Česká republika, Severné Macedónsko, Portugalsko a Turecko. Tento projekt zahŕňa nielen online aktivity cez Etwinning a iné platformy Európskej únie, ale aj mobility žiakov a učiteľov. Žiaci sa budú zúčastňovať rôznych kreatívnych, jazykových a dramatických aktivít, ako aj učiť sa základy medzinárodnej posunkovej reči.
Tešíme sa na aktivity spojené s týmto projektom a radi Vás budeme o všetkých informovať.  Informácie o projekte nájdete aj na Facebookovej stránke projektu. 

Propagácia a informovanie o projekte

O projekte Erasmus+, jeho zámeroch a programe sme všetkým žiakom a zamestnancom školy priniesli informácie prostredníctvom posterov, nástenky a bannerov, ktoré pripravili žiaci pod vedením svojich pedagógov.

Európsky deň jazykov

Jednou z prvých aktivít programu Erasmus+ v našej škole bolo spoznávanie partnerských krajín projektu. Využili sme pritom Európsky deň jazykov, počas ktorého žiaci spoznávali nielen jazyk príslušných krajín, ale aj kultúru, geografiu, zyyky a tradície. K jazykom krajín sme pridali aj základy posunkovej reči.

Viete rozpoznať rôzne jazyky alebo ukázať slovo v posunkovej reči? Naši žiaci sa v stredu 7. 10. 2020 zapojili do spoznávania jazykov našich partnerských krajín z programu Erasmus+. V prvej úlohe museli spoznať vlajky štátov, ich názov a poskladať názvy krajín v posunkovej reči. Ďalej hľadali zaujímavosti o krajinách, ich zvykoch a pozdravoch. V tretej úlohe museli rozpoznať vetu „Hovor so mnou.“ v rôznych jazykoch. Nakoniec si šikovnosť precvičili pri skladaní puzzle so zaujímavými miestami partnerských štátov.