Navigácia

Zamestnanci Poplatky a pokyny pre stravníkov

Školská jedáleň

Poplatky a pokyny pre stravníkov

Výšku stravného určujú finančné pásma, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a všeobecne záväzné nariadenie Obce Bystričany č. 1/2017

Žiaci 1. - 4. ročníka      jedlo: 1,70 €/deň + réžia: 8 €/mesiac

Žiaci 5. - 9. ročníka      jedlo: 1,90 €/deň + 8 €/mesiac

Cudzí stravníci           4,40 €/deň (2,40 € obed + 2 € réžia). 

Stravovanie v školskej jedálni je umožnené len na základe prihlášky podpísanej stravníkom, v prípade žiakov zákonným zástupcom.

Úhrada za odber stravy sa uskutočňuje mesiac vopred na základe vydanej poštovej poukážky, ktorá musí byť zaplatená najneskôr do 25. dňa v mesiaci, to znamená, že strava za október musí byť zaplatená do 25. septembra.

Platba cez internetbanking musí obsahovať meno stravníka – dieťaťa, NIE MENO RODIČA a variabilný symbol platby (mesiac).

Odhlásiť zo stravy je možné do 13.00 deň vopred telefonicky na číslo 0465493268, elektronicky, alebo osobne v školskej jedálni.

Len ak je stravník odhlásený vopred zo stravy, bude suma na nasledujúce obdobie znížená o sumu za odhlásenú stravu (napr. preplatky za odobratú a včas odhlásenú stravu zo septembra budú odrátané v novembrovom šeku).

ZA VČAS NEODHLÁSENÚ , ALEBO DO OBEDÁRA SI NEPREVZATÚ STRAVU SA FINANČNÁ, ALEBO VECNÁ NÁHRADA NEPOSKYTUJE!

PO PRIPOMIENKOVANÍ A USMERNENÍ OKRESNÝM HYGIENIKOM JE LEHOTA, TEDA MOŽNOSŤ ODBERU STRAVY DO OBEDÁRA PO OCHORENÍ STRAVNÍKA ŽIAKA,  JEDEN DEŇ!!!