Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2022 Informácia k Testovaniu 9-2022 Komparo - výsledky Komparo 2021/2022 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Informácie k Testovaniu 5-2022

Celoslovenské plošné testovanie žiakov 5. ročníka sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční

v stredu 18. mája 2022

z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. triedy vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Matematika: test má 30 úloh, z toho 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností,  na vypracovanie testu je čas 60 minút.

Slovenský jazyk: test má 30 úloh, z toho 10 úloh  s krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností, na vypracovanie testu je čas 60 minút.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením v skupine 2 riešia testy s rovnakým obsahom ako intaktní žiaci, majú predĺžený čas na riešenie (90 minút) a test upravený po formálnej stránke (typ písma, farebnosť).

Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov. Poskytnúť školám a odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED1 na vzdelávací stupeň ISCED2 v testovaných predmetoch.

Testované učivo je obsahovo aj náročnosťou zodpovedajúce úrovni vzdelávania ISCED1 (t. zn. 1. - 4. ročníka ZŠ).

Školskou koordinátorkou pre Testovanie 5-2022 je PaedDr. Ivana Plachá, PhD.