Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2022 Informácia k Testovaniu 9-2022 Komparo - výsledky Komparo 2021/2022 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Komparo - výsledky

Komparo je celoslovenské dobrovoľné externé meranie žiackych výkonov v niektorých vyučovacích predmetoch, ktoré organizuje firma EXAM testing, s.r.o, Bratislava. Testovanie je spoplatnené, účastnícky poplatok za žiakov našej školy sa uhrádza z prostriedkov rodičovského združeni, čo umožňuje testovať žiakov celej triedy. Testovanie Komparo robíme ako monitoring aktuálneho stavu vedomostí žiakov a prípravu na povinné testovanie.

9.ročník          

školský rok     slovenský jazyk                        matematika

                        SR           ZŠ          perc.           SR              ZŠ           perc.

2010/2011       51,7%    59,4%      86,8             41,9%        35,7%       27,6

2011/2012       52,2%    46,3%      19,5             42,6%        31,0%       10,2

2012/2013       54,8%    61,2%      88,3             50,5%        52,6%       64,3

2013/2014       59,2%    67,1%      90,9             52,8%        53,8%       59,7

2014/2015       50,5%    57,5%      89,5             43,9%        41,2%       43,7

2015/2016       59,1%    66,2%      81,9             60,7%        55,8%       35,5

2016/2017       59,9%    58,0%      40,7             59,7%        55,8%       39,0

2017/2018       64,6%     54,8%     10,8             49,4%        44,0%       31,7

2018/2019       54,8%     59,7%     83,1             60,3%        60,0%       50,1

2019/2020       61,7%     62,0%     54,1             49,7%        61,4%       86,2

2020/2021       58,1%     75,0%     95,2             64,6%        88,7%      100

2021/2022       57,7%     54,5%     35,6             50,0%        41,9%       80,4

 

8. ročník

šk. rok     slovenský jazyk                matematika                      dejepis                  fyzika                        všeob. predp.

                   SR       ZŠ      perc.     SR         ZŠ      perc.           SR      ZŠ      perc     SR     ZŠ    perc      SR       ZŠ     perc

2016/2017  54%     40,0%    6,0        60,0%    57,6%     43,9        46,2%   31,7%   10,1      54,9%  31,7%  1,7       61,4%   52,0%   14,7

                                                                                                     biológia                 geografia

2017/2018    62,8%  59,3%    35,1     50,4%     50,3%     50,9       48,0%   53,4%   72,3       43,6%  43,7%  57,2    54,5%   48,8%   25,4

                                                                                                                   dejepis                  fyzika

2018/2019   61,8%  59,8%   39,2      60,6%     60,8%     55,4      53,3%   49,2%   36,3       56,9%  58,3%  57,3     59,2%   60,7%  59,6

                                                                                                                  biológia                     geografia

2019/2020  64,2%   71,4%   89,3      53,8%     71,1%     94,1      52,2%   75,0%   98,7      62,2%   82,2%   98,4     54,3%   66,3%  95,2  

                                                                                                      dejepis                 fyzika

2020/2021  63,4%   79,8%   98,6      56,3%     67,2%     81,9      50,7%   54,1%   68,1      42,4%   43,1%   58,5     64,0%   67,5%  74,6 

                                                                                                                   biológia                     geografia

2021/2022  50,2%   50,0%   59,3      51,2%     67,3%     93,4      65,7%   66,3%   56,7      35,3%   29,1%   32,5     63,3%   69,6%  84,8 

 

5. ročník

školský rok     slovenský jazyk                        matematika

                        SR           ZŠ          perc.           SR              ZŠ           perc.

2021/2022       45,4%     34,7%     11,6             51,0%        41,9%       20,5

 

 

4. ročník

škol. rok      slovenský jazyk               matematika                     prírodoveda                  vlastiveda            všeob. štud. predpok.        

                   SR        ZŠ       perc.       SR        ZŠ        perc.       SR       ZŠ        perc.      SR        ZŠ        perc.     SR      ZŠ        perc.

2016/2017  54,5%  56,5%   57,9      61,9%    63,9%   57,4       55,1%   46,7%    23,6      64,6%   68,9%    68,3     61,0%     60,6%    47,9

2017/2018  48,6%  39,1%   17,1      57,4%    57,4%   50,1       59,7%   48,6%    11,3      63,9%   56,4%     24,4     53,7%    50,4%     36,3

2018/2019  46,9%  55,9%   82,1      54,5%    65,6%   85,5       64,7%   75,4%    88,2      78,6%   86,9%     88,2     54,7%    51,9%     38,4

2021/2022  58,9%  51,5%   21,6      60,2%    55,6%   31,5       71,0%   66,7%    31,9      65,5%   57,8%     20,5     55,1%    44,7%     12,8

2021/2022  48,4%  43,3%   28,4      38,2%    31,1%   28,1       66,6%   50,0%      3,6      60,0%   45,7%     88,2     49,8%    43,2%     22,4

 

pozn. Percentil znamená, koľko percent škôl dosiahlo horší výsledok ako naša škola.