Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Hviezdoslavov Kubín

„Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá, je, vidím, cítim, celok života...“

(P. O. Hviezdoslav)

Aj vškolskom roku 2020/2021sa žiaci 1. stupňa vzorne pripravovali na prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako prvé sa uskutočnili triedne kolá, do ktorých sa zapojili všetci žiaci 2. a 3.  ročníka a vybraní žiaci zo 4. ročníka. Oceňujeme ich snahu a udeľujeme im pochvalu, za prejavený záujem o prednes aj náročnejších literárnych ukážok. Do školského kola postúpili viacerí žiaci, ktorí do svojho prednesu vložili aj kúsok hereckého umenia. Víťazom školského kola v I. kategórii sa stal žiak 3. ročníka Tobiáš Plachý. Srdečne blahoželáme.