Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky 2019 Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II.

Projekty a aktivity

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2021

 

Radostná podpora záŽitkového učcenia Školskou knižnicou

25. október 2021 sme v našej škole slávili Medzinárodný deň školských knižníc zapojením sa do súťažného celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice s podtitulom Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou.

Naším cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. V tomto školskom roku sme sa zamerali na žiakov I. stupňa – ročníky I., II., III., IV.

Pre všetkých zúčastnených žiakov bolo pripravené množstvo zážitkových aktivít. Prváci hľadali svoje rozprávkové páry, skladali tematické puzzle a oboznámili sa s novým slovom „bájky“. Pomocou aplikácie Readmio im knihovníčka prečítala bájku O myšom sneme. Skvelé zvukové efekty umocnili čitateľský zážitok žiakov, ktorí hravo vyriešili všetky zadané úlohy spojené s prečítaným príbehom. Azda najväčšiu radosť im prinieslo dočítanie obľúbenej knihy od A. Leeho Pozor! Neotváraj túto knihu.

Žiaci druhého ročníka sa aktívne oboznámili s dvomi knihami – Tajomstvá našej Zeme (C. Brown, W. Robins) a Pozor! Neotváraj túto knihu (A. Lee).  Vďaka prvej z nich mali žiaci možnosť presvedčiť sa o tom, ako zábavné môže byť získavať nové poznatky vďaka obyčajnej baterke a zaujímavo spracovanej a ilustrovanej knihe. Knihovníčka kládla žiakom otázky z textu knihy a žiaci pomocou práce so svetlom nachádzali odpovede priamo v knihe a v jej ilustráciách.

Keď sa žiakom podarilo nájsť podľa indícií druhú knihu, s nadšením spolu s knihovníčkou obracali list za listom a odhaľovali tak celkom jednoduchý ale zábavný text. Záver knihy však zostal neodhalený. Žiaci sa snažili uhádnuť záver – čo sa stane s hlavným hrdinom Wizzom. Odhalenie záveru bolo odmenou za vyrobenie krásnych záložiek s motívom hlavnej postavy.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka prežívali pri vstupe do knižnice malé pirátske a čarodejnícke dobrodružstvo. Do rúk dostali obálky s tajnými mapami kreslenými neviditeľným atramentom. Mapy museli najskôr nahriať nad sviečkou, aby sa zviditeľnil atrament a odhalila sa im tak cesta k pokladu. Vďaka skvelej orientácii našli hľadané knihy – Veľký lexikón – Kúzla a mágia (J. Fullman) a Piráti (Th. Röhner).

V nich čakali na žiakov úlohy spojené s čítaním s porozumením. Piráti museli odpovedať na otázky týkajúce sa pirátskeho života. Následne, aby sa stali skutočnými pirátmi, museli si samostatne vyrobiť pirátske čiapky, ktoré im sadli ako uliate.

Čarodejníci zas mali za úlohu vďaka správnemu čítaniu s porozumením naučiť sa dve kúzla a predviesť ich pirátom. Ani čarodejníci sa nedali zahanbiť a so cťou zvládli všetky úlohy.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za ich aktívnu činnosť a vzájomnú priateľskú spoluprácu v školskej knižnici pri riešení úloh a pani učiteľkám za podporu účasti žiakov. Veríme, že i takýmto spôsobom prilákame našich detských čitateľov a knihy budú vnímať ako zdroj zábavy i vzdelania.

(Z. Horniaková)

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019

Do 15. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ s témou „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ sme sa rozhodli našu školskú knižnicu zapojiť podujatím nazvaným Literárne popoludnie s J. G. Tajovským.

Cieľom Literárneho popoludnia s J. G. Tajovským bolo zábavnou formou nielen sprístupniť texty poviedok so starootcovskou tematikou žiakom II. stupňa základnej školy (VI. ročník), ale pracovať s nimi aj v podobe dramatizácie.

 

Literárne popoludnie s J. G. Tajovským prebiehalo podľa vopred stanoveného programu:

1. Privítanie hostí (knihovníčka a p. učiteľka PaedDr. Ľubica Fruňová)

2. Zaujímavosti zo života spisovateľa (učiteľka predmetu SJL)

3. Scénické čítanie poviedky Do konca (p. F. Obžera a žiak K. Kobes)

4. Tieňové divadlo Prvé hodinky (žiaci VI. ročníka)

5. Diskusia a názory divákov (knihovníčka a p. učiteľka Mgr. Jana Sluková)

6. Ukončenie

 

Keďže pre knižničné podujatie sme si vybrali starootcovské poviedky spisovateľa, rozhodli sme sa na naše podujatie pozvať primárne členov miestneho Klubu dôchodcov a prepojiť tak našu účasť v projekte s prejavením úcty starším v mesiaci október. Po privítaní hostí p. učiteľka slovenského jazyka predstavila prítomným žiakom i hosťom podujatia niektoré životopisné údaje autora so zameraním sa na zaujímavosti získané z rozprávania Tajovského vnúčat.

 

Prácu s textom poviedky Do konca a jeho dramatizáciu v spolupráci s občanom obce Bystričany a bývalým ochotníckym divadelníkom p. Františkom Obžerom prezentovali žiaci v podobe scénického čítania. Naskytla sa im tak možnosť prezentovať vlastné vnímanie textu a myšlienok diela a vzápätí ho konfrontovať. Samotnému čítaniu predchádzala úprava textu pre potreby dramatizácie a nácvik scénického čítania so zameraním sa na prácu s hlasom, pri ktorej si žiak Kristián Kobes plynule sám uvedomoval vplyv prozodických vlastností reči na význam textu. Pri nácviku pred predstavením veľmi pozitívne hodnotíme spoluprácu s ochotníckym divadelníkom, ktorý vniesol do dramatizácie pohľad starého človeka a priblížil tak svet a vnímanie života očami starých ľudí v priamej konfrontácii s vnímaním života a ľudských hodnôt mladého človeka.

 

Práca s poviedkou Prvé hodinky a jej spracovanie pre potreby tieňového divadla bola náročnejšia a vyžadovala si prípravu na viacerých úrovniach. Tieňohra je prastará forma rozprávania príbehov a je obľúbená vďaka svojej jednoduchosti, pretože všetko, čo sme potrebovali pre jej realizáciu, bol svetelný zdroj, objekty (žiakov a rekvizity), ktoré vrhali tieň na biele plátno postavené pred publikom. My sme však so žiakmi šiesteho ročníka museli absolvovať náročnejšiu cestu, ktorá predchádzala samotnej prezentácii. Najskôr sme si prečítali text poviedky Prvé hodinky a snažili sa so žiakmi porozumieť rozdielnosti vtedajších a súčasných hodnôt, aby dokázali pocity postáv a atmosféru doby preniesť na plátno tieňového divadla. Následne sme upravili pôvodný text pre potreby dramatického stvárnenia a rozdelili si úlohy.

Samotnej fáze nácviku však predchádzalo nahrávanie audio záznamu. Jedna skupina žiakov  takto nahrala audio poviedku. Neskôr ju žiaci s pomocou vyučujúcej SJL spracovali a doplnili

o hudobný sprievod (podmaz), ktorý pomohol dotvoriť atmosféru doby pre potreby tieňového

divadla.

Po uvedených čitateľsko-dramatických prípravách nasledoval samotný nácvik tieňohry, pri ktorom sa žiaci učili pracovať s vlastným tieňom tak, aby mal žiadanú výpovednú hodnotu aj  pre publikum. Žiaci mali z jednotlivých nácvikov radosť, hoci zo začiatku na nich všetko  pôsobilo veľmi chaoticky. Avšak pri generálnom nácviku pred samotným predstavením začali ich prácu vnímať z úplne iného uhla pohľadu. Jednotlivé scény pôsobili kompaktnejšie a čo  bolo pre našu prácu so žiakmi podstatné, začali pracovať a vystupovať ako jeden tím. Text,  audio zoznam, tiene a rekvizity zladili do jednoliateho celku. Netreba asi zvlášť zdôrazňovať,  že vďaka celému opísanému procesu si osvojili poviedku Prvé hodinky a ešte hlbšie prenikli do autorského štýlu J. G. Tajovského.

 

V predposlednej časti programu sme divákov i žiakov poprosili, aby zhodnotili nami pripravené literárne popoludnie a sprostredkovali nám svoje zážitky, kritiku a návrhy.

Postrehy našich žiakov:

L. Š.: „Na nácviku sa mi veľmi páčilo, že sme vyskúšali novú vec a bolo zaujímavé, že sme dokázali nacvičiť text. Síce sme to nacvičovali celkom dlho, ale keď niečo chceme dokázať, tak tomu musíme venovať čas. Pri nacvičovaní tieňového divadla som sa cítil divne. Lebo som vedel, že to budem hrať pred ľuďmi a že niečo pokazím. Pred začiatkom tieňového divadla som sa veľmi bál. Ale všetko sa podarilo a oceňujem hercov, že to tak pekne zahrali.“

E. Š.: „Príprava a nácvik boli časté a zložité, ale veľmi ma bavili. Aj keď mi slovenský jazyk a literatúra trochu chýbali. Môj pocit z vystúpenia je výborný. Som veľmi rada, ako nám pani učiteľka vymyslela čo a ako to tieňové divadlo budeme hrať. Som veľmi rada, že som mohla hrať aj ja. Toto dielo mi ukázalo ešte viac, aký ťažký bol život v minulosti.“

A. B.: „Nácviky boli dobré, pani učiteľka si na nás našla kedykoľvek čas. Prvý nácvik bol taký, že sa nevieme kam umiestniť, kedy zhasnúť svetla atď. Zo začiatku sme vyrušovali, ale aj tak to dobre dopadlo. Pocity boli také, že potom som nemala stres, bola som rada, že som sa nepomýlila, bola som šťastná – všetko dobre dopadlo.“

A. G.: „Príprava bola dobrá, snažili sme sa nájsť každú chybu. Mal som trému a strašne som  sa potil. Dielo bolo o ťažkom živote. Druhý príbeh bol o chlapcovi, ktorý chcel hodinky. Dominik a Samo, Aďa zahrali svoje roly skvele!“

E. M.: „Príprava bola super, bola aj sranda. Snažili sme sa a potešili sme sa, keď sa to páčilo  seniorom. Mala som veľmi dobrý pocit, ale keď sa to začalo, mala som veľkú trému – ako vždy. Ale bolo super, keď sa tom podieľala celá naša trieda. Bolo to o chudobe, úprimnosti a o živote ľudí pred našou internetovou dobou. Kristiánove vystúpenie bolo tiež dobré, ako tam vystupoval pán O., ale na Kristiánovi bolo vidno, že má väčšiu trému ako my všetci dokopy. Ale veľmi ma to bavilo. (srdce)“