Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky 2019 Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II.

Projekty a aktivity

Deň srdca

Deň srdca v našich srdciach

 

Školský rok 2019/2020

Milá príležitosť, ktorá sa nám ku Dňu srdca a k Týždňu zdravia naskytla, ponúkla žiakom II. stupňa ZŠ možnosť pozerať sa na ľudské srdce nielen ako na životne dôležitý orgán. Žiaci VI. a VII. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry pracovali s textami na podporu čitateľskej gramotnosti a rozvíjania porozumenia textu a prepájali svoje čitateľské zručnosti s hodnotami a vedomosťami nadobudnutými na hodinách etickej či náboženskej výchovy. Žiaci pri príležitosti Dňa srdca pracovali s dvomi textami – Zaplátané srdce (autor Bruno Ferrero) a Srdce v ofsajde (autorka Marta Hlušíková).

Pri práci s textom Srdce v ofsajde žiaci VIII. ročníka pripravili na hodine výtvarnej výchovy pracovný plagát (viď galéria), do ktorého žiaci VII. ročníka vpisovali získané informácie pri práci so samotným textom. Okrem tradičnej interpretačnej analýzy textu z literárneho hľadiska, skúmali text aj z jazykového hľadiska. Pracovali so slovníkom cudzích slov, klasifikovali spisovné a nespisovné slová, charakterizovali slang a nárečie. V závere práce stručne a jasne stanovili ideu textu a hľadali možnosti uplatnenia v ich praktickom živote. Text Zaplátané srdce v spojitosti so žiackymi  hodnotami budovanými na hodinách etickej a náboženskej výchovy otvoril žiakom priestor pochopiť, že srdce nie je len orgán, ale je i sídlom duše. Aby bolo srdce plnohodnotné, musí mať aj dušu. Spisovateľ Bruno Ferrero skryl do svojho textu Zaplátané srdce komparatívny pohľad na srdce mladého a starého človeka. V krátkom príbehu konfrontuje pohľad na život chlapca a starčeka a porovnáva ich srdcia. Aj v tomto prípade žiaci VIII. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov pracovný plagát (viď galéria), do ktorého žiaci VI. ročníka vkladali svoje výsledky pri kreatívnej práci s textom. Okrem literárnej analýzy textu dostali žiaci možnosť pracovať s obsahom a myšlienkou textu na základe vlastnej kreativity. V rámci skupinovej práce vytvárali Cinquain, Báseň piatich zmyslov, overovali si svoju schopnosť pracovať s Krátkym slovníkom slovenského jazyka v jeho knižnej i elektronickej podobe a rozširovali si slovnú zásobu z hľadiska citového zafarbenia.

Život nie je o tom, že tvoje srdce bije.... ale že cíti. (Z. Horniaková)

 

V jesennom období si každoročne pripomíname  Deň srdca. Október je zároveň aj Medzinárodným mesiacom školských knižníc a Mesiacom úcty k starším a z toho dôvodu sme do knižnice pozvali starých rodičov spolu s ich vnúčatami. Prečítali sme si knižku od Daniela Heviera - Srdiečko moje.  Vo vybraných  aktivitách sme sa zamerali na starostlivosť o vlastné zdravie.  Deti sa spoločne so svojimi starými rodičmi zamýšľali nad tým, čo ľudskému srdcu prospieva alebo škodí. Svoje kreatívne, vtipné a výstižné myšlienky zhmotnili do podoby akrostichu. Tak ako v živote človeka je ťažké boľavé a zranené srdiečko vyliečiť, tak bolo náročnejšie pre deti zvládnuť ďalšiu „srdcovú“ aktivitu - poskladať správne jednotlivé časti do tvaru srdca a tak ho ozdraviť. Vďaka pomoci starých rodičov zvládli túto úlohu výborne a uvedomili si, že je jednoduchšie sa o ľudské srdce starať, ako ho potom liečiť. V závere podujatia si deti a starí rodičia navzájom darovali zdravie - zdravie ukryté v ovocí.  V zdravom tele - zdravý duch, starká, starký - zdravý buď! (J. Sluková)