Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2023 Informácia k Testovaniu 9-2023 Komparo - výsledky Komparo 2022/2023 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Informácia k Testovaniu 9-2023

V školskom roku 2022/2023 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

v stredu 22. marca 2023

 Certifikačné testovanie sa uskutoční celoplošne a žiaci našej školy budú písať test z/zo:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry,

Pre žiakov, ktorí sa z objektívneho dôvodu nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne, je určené náhradné testovanie.

Školskou koordinátorkou pre Testovanie 9-2023 je PaedDr. I. Plachá, PhD.

 

Cieľ testovania:

  • získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium,
  • výsledok testovania slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na strednú školu,
  • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
  • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Rozsah učiva: testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Očakávaná úspešnosť: testy T-9 sú testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50 - 60 %.