Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2018 Testovanie 9-2019 Informácia k Testovaniu 9-2020 Komparo - výsledky Komparo 2020/2021 Informácie k Testovaniu 5-2019

Externé merania

Informácia k Testovaniu 9-2020

V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

v stredu 1. apríla 2020

 Certifikačné testovanie sa uskutoční celoplošne a žiaci našej školy budú písať test z/zo:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry,

Pre žiakov, ktorí sa z objektívneho dôvodu nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne, je určené náhradné testovanie 15. 4. 2020 v Trenčíne.

Školskou koordinátorkou pre Testovanie 9-2020 je PaedDr. I. Plachá, PhD.

 

Cieľ testovania:

  • získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium,
  • výsledok testovania slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na strednú školu,
  • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
  • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Rozsah učiva: testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Očakávaná úspešnosť: testy T-9 sú testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50 - 60 %.

Ďalšie informácie k Testovaniu 9-2020 nájdete na:

https://www.nucem.sk