Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II. Na slovíčko, pán/pani...! Recyklohry Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Let´s Celebrate Europe

Projekty a aktivity

Európsky deň jazykov

Za Európsky deň jazykov bol v roku 2001 vyhlásený z iniciatívy Rady Európy na podporu jazykového vzdelávania detí aj dospelých 26. september. V ZŠ s MŠ Bystričany si dôležitosť jazykového vzdelávania pripomíname rôznymi tématickými aktivitami, pričom sa zameriavame na poznávanie jazykov všetkých národov žijúcich v Európe. Európsky deň jazykov si pripomíname rôznymi aktivitami od roku 2015.

Školský rok 2022/2023

Európsky deň jazykov si kladie za cieľ podnietiť obyvateľov Európy k štúdiu jazykov a tým aj k pochopeniu jazykovej rozmanitosti, interkultúrnemu porozumeniu a poznávaniu bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Aktivity k európskemu dňu jazykov sme uskutočnili vo štvrtok 29. septembra 2022 s tohtoročným mottom: Jazyky, o ktorých nič neviete. Žiaci 5. – 9. triedy poznávali staré výnimočné a menšinové jazyky, tvoriace historické a kultúrne dedičstvo viacerých krajín. Popasovali sa tak s waleským jazykom, bretónčinou, korzičtinou, frízštinou a baskičtinou. Okrem jazykových úloh však zistili aj mnoho zaujímavého o regióne a o ľuďoch, ktorí týmito jazykmi vravia. Štvrtáci riešili úlohy, ktorých cieľom bolo priblížiť jazyky krajín susediacich so Slovenskom. 

Školský rok 2020/2021                    

Viete rozpoznať rôzne jazyky alebo ukázať slovo v posunkovej reči? Naši žiaci sa v stredu 7.10. 2020 zapojili do spoznávania jazykov našich partnerských krajín z programu Erasmus+. V prvej úlohe museli spoznať vlajky štátov, ich názov a poskladať názvy krajín v posunkovej reči. Ďalej hľadali zaujímavosti o krajinách, ich zvykoch a pozdravoch. V tretej úlohe museli rozpoznať vetu „Hovor so mnou.“ v rôznych jazykoch. Nakoniec si šikovnosť precvičili pri skladaní puzzle so zaujímavými miestami partnerských štátov.

            

Školský rok 2019/2020

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“ Vo štvrtok 26. 9.2019 si aj žiaci 5. - 9. triedy pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento rok boli hlavnou témou európske kráľovstvá a ich národné jazyky. Počas hodín a prestávok plnili rôzne jazykové úlohy – skladali názov kráľovstva, hľadali pozdravom svojho kráľa či hrali jazykové pexeso. Všetky triedy získali maximálny počet koruniek za odmenu a zároveň sa priučili niektoré slová z iných cudzích jazykov. 

   

Školský rok 2018/2019

     

Školský rok 2017/2018

Vo štvrtok 12.10.2017 sa na našej škole uskutočnili aktivity k Európskemu dňu jazykov. Žiaci počas dňa plnili rôzne úlohy týkajúce sa európskych krajín. Štvrtáci sa popasovali s češtinou, piataci si oprášili vedomosti z angličtiny, šiestaci spoznali slovanský jazyk chorvátčinu, siedmaci hovorili jazykom našich susedov Maďarov, ôsmaci zablúdili na sever Európy k Nórom a deviataci sa pokúsili porozumieť poľštine. Najprv museli z textu uhádnuť, o ktorej krajine sa dozvedia niečo nové. Potom sa vybrali na nákup, museli vypočítať cenu nákupu a prepočítať jeho hodnotu v mene danej krajiny. Po tajničke a priraďovaní slov k obrázkom v danom jazyku sa zabavili pri spoločnej recitácii básničky v jazyku krajiny. Spoznávanie nových jazykov a zábava v jednom – to bol náš Európsky deň jazykov!

 

Školský rok 2016/2017

Dňa 29. septembra 2016 sa v našej škole konali aktivity k Európskemu dňu jazykov. Každá trieda lúštila na začiatku vyučovacích hodín tajničky, ktoré boli v portugalčine, angličtine, nemčine, dánčine a holandčine. Následne žiaci zapisovali výsledok tajničky na nástenku, a tak po celodennom čakaní dostali poučnú vetu. Avšak najprv sa museli prelúskať jej prekladom s využitím tabletov.

Školský rok 2015/2016

Dňa 29. septembra 2015 sa v našej škole uskutočnila súťaž tried k Európskemu dňu jazykov. Žiaci mali splniť 4 úlohy týkajúce sa európskych jazykov. Žiaci sa vrhli do súťaženia s elánom a celé triedy sa snažili zistiť správne odpovede počas prestávok. Prvou úlohou žiakov bolo zistiť, akými jazykmi rozprávajú niektorí učitelia. Druhá úloha bolo puzzle gréckeho slova „kniha“. Žiaci mali potom uhádnuť význam slova a v akom jazyku je. Tretia úloha bola pre niektoré triedy pomerne ťažká. Najprv hľadali 5 ukrytých slov v triede, potom mali hádať, čo znamenajú a v akom jazyku sú. Vo štvrtej úlohe si žiaci zopakovali počítanie – avšak v cudzom jazyku, ktorý nepoznali. Mali totiž zoradiť čísla do správneho poradia. Z reakcií žiakov bolo vidieť, že ich táto súťaž zaujala a zapojenie rôznych učiteľov ocenili. Najlepšie zvládli súťažné úlohy žiaci 8.triedy, nasledovaní žiakmi 5. a 6. ročníka. Už teraz sa ôsmaci tešia, ako si užijú hlavnú výhru – deň bez skúšania a písomiek.